Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, z siedzibą przy ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków. Kontakt tel.: /42/ 277-14-15 , adres e-mail: witoldjerzak[at]ops-ozorkow.pl.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych iod[at]ops-ozorkow.pl.
 3. Realizowanie zadań i prowadzenie dokumentacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków to obowiązek wynikający z przepisów prawa tj:

  · Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
  · Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  · Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  · Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  · Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  · Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  · Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  · Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

  (Teksty ustaw  w wersji jednolitej do pobrania są ze strony: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp )

  We wskazanych przepisach uregulowano sposób realizacji obowiązków ośrodków pomocy społecznej, w tym też zakres danych osobowych, jakie mogą być gromadzone (imiona, nazwiska, adresy, informacje o stanie zdrowia itp).

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia o ile nie istnieją nadrzędne prawa do ich przetwarzania;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy i realizacją świadczenia poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. W przypadku nie podania danych osobowych skutkuje to brakiem możliwości  czynności urzędowych, realizacji świadczenia lub niezawarcie umowy.
 8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzeniadotyczących przetwarzania danych osobowych.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Akty prawne UODO

Design by Szablony Joomla- FxDesign